Tiirismaan lukio käsityön kurssit

Unohtumattomia kurssimuistoja …

Käsityö lukion oppiaineena antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää käsityöllistä luovuuttaan, ilmaisuaan ja taitoaan. Kokonaisvaltaisen käsityöprosessin läpikäyminen kasvattaa opiskelijan havainnointikykyä, käsityötaitoja, työn arvostamista, itsetuntoa ja arviointikykyä. Käsityön opetuksessa on käytännön työskentelyllä teoriatiedon lisäksi suuri merkitys ja se on tärkeää opiskelijan tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen vuoksi. Lukiotasoisessa opetuksessa on tärkeää harjaannuttaa opiskelijan hahmottamisvaihetta, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa näkemään ja huomioimaan käsityön maailmaa laajemmin ja oppimaan tyydyttämään tiedon- ja taidonjanonsa tällä saralla. Käsityöperinteen varaan rakennetaan uutta, tiedostaen tekniikoiden ja välineistön merkityksen tuotteen luomisessa.


TS 1. LANKALEIKKI
Luodaan perustaa käsityön sisältöjen historialliselle, käsitteelliselle ja kriittiselle tuntemiselle.
Käsityöllisen suunnittelun ja itsensä ilmaisun välineitä.
Tutustutaan käsityöllisiin materiaaleihin, niiden saatavuuteen, käyttöön ja ekologisuuteen.

TS 2. MONIKULTTUURISUUS JA KÄSITYÖ
Tarkastellaan laaja-alaisesti käsityöllistä kulttuuria muualta maailmasta, sen erilaisia ilmenemismuotoja ja syitä erilaiseen kehitykseen eri kulttuureissa.
Käytetään kansainvälisiä suhteita käsityöllisen tietoisuuden laajentamiseen, apuna teknologia ja sähköinen viestintä.
Perehdytään tarkemmin opiskelijoita kiinnostaviin tekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin

TS 3. PUKEUTUMINEN, TYYLI JA MUOTI
Pukuhistoriaan tutustumisen kautta opitaan soveltamaan ideoita ja yksityiskohtia tämän päivän vaatteeseen.
Harjaannutaan sovitusvaatteen kuosittelussa, valmistamisessa ja sen hyödyntämisessä.
Tutustutaan juhlapukujen materiaaleihin, kiinnittimiin ja muihin yksityiskohtiin.

TS 4. VAATETUS
Pohditaan pukeutumisen käytännöllistä ja symbolista merkitystä.
Harjaannutaan vaatesuunnittelun, kaavoituksen, ompelun ja vaatteen kokoamisen perustekniikoissa.

TS 5. TILA JA TEKSTIILI
Opitaan tuntemaan, käyttämään ja soveltamaan kankaankudonnan keskeisiä käsitteitä ja työvälineitä
Tunnistetaan kudonnan perustekniikoita ja perussidoksia ja opitaan käyttämään niitä omassa työssään
Tutustutaan suomalaiseen tekstiiliperinteeseen, tekstiilitaiteeseen ja aihealueeseen liittyvään lähdemateriaaliin.

TS 6. KIERRÄTYS JA KESTÄVÄ KEHITYS
Kierrättämiseen ja tuunaamiseen soveltuvien materiaalien mahdollisimman monipuolinen käyttö ja hyödyntäminen. Työn valmistaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja uusien, ennakkoluulottomien ratkaisujen tavoitteleminen.

TS 7. LUKIODIPLOMI
Ohjataan opiskelijaa omaan ideointiin, ongelmanratkaisuun, integrointiin muiden lukion oppiaineiden kanssa ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Valmistetaan valtakunnallisten aiheiden mukaisesti yhden lukiokurssin laajuinen käsityötuotos ja siihen liittyvä portfolio.

TS 8. NÄYTTÄMÖPUVUSTUS
Tutustutaan projektityöskentelyyn koulun sisäisissä tai ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettavissa esityksissä.

Tiirismaan lukion opiskelija:

" Käsityö kehittää luovaa ajattelua ja luo onnistumisen tunnetta. Käsityö on myös hengähdystauko pitkinä koulupäivinä. Tunneilla ei tarvitse stressata muista aineista. Tunneilla tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii vastaanottamaan palautetta töistään sekä ilmaisemaan itseään visuaalisesti.

Käsityö opettaa myös materiaaleista ja niiden valmistuksesta. Tätä tietoa hyväksi käyttäen oppilas pystyy aikuisena ostamaan kestäviä tuotteita ja ottamaan huomioon kestävän kehityksen. Hän osaa nähdä myös vanhojen esineiden potentiaalin pienen tuunauksen jälkeen. Kierrätys on hyväksi luonnolle ja lompakolle.

Käsityöt auttavat löytämään oman tyylin ja löytämään uusia vahvuuksia itsessään. Aine kannustaa kokeilemaan uutta ilman ennakkoluuloja. Monien epäonnistumisten jälkeen onnistuminen tuo suurta mielihyvää, kun viimein saa päälleen itse tekemänsä vaatteen.

Käsityöt auttavat pukeutumaan persoonallisesti ja luomaan minäkuvaa. Pukuhistorian opettaminen inspiroi omaa pukeutumista ja auttaa ymmärtämään nykymuodin alkujuuria".

Susann